Geen grootschalige opvulling Vonkerplas

Foto: CC0

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken samen aan de inrichting van een natuurgebied in de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden. De partijen besloten op 24 september dat de grootschalige opvulling van de Vonkerplas niet langer onderdeel is van dit project. Er is momenteel te weinig draagvlak onder de inwoners van het gebied.

De grootschalige opvulling van de Vonkerplas was als extra onderdeel aan het plan toegevoegd, met als doel de ecologische kwaliteit van de plas en de omgeving te vergroten. Onder bewoners en het gemeentebestuur van West Maas en Waal is geen draagvlak voor dit onderdeel van het plan, onder andere vanwege de aanwezige (natuur-)waarden en zorgen over de kwaliteit van de grond waarmee de plas wordt opgevuld.

Afgelopen zomer heeft Staatsbosbeheer als eigenaar van de plas gesprekken gevoerd met bewonersgroepen en de gemeente West Maas en Waal over elkaars zorgen en intenties. Na de gesprekken is besloten om het grootschalig opvullen nu niet verder mee te nemen in de planvoorbereiding voor natuurontwikkeling uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden. Wel wordt in het plan de optie meegenomen om slechts een beperkte hoeveelheid grond uit het project in de plas toe te passen.

Vervolg

De gemeente West Maas en Waal en Staatsbosbeheer gaan om tafel om een vervolgtraject te onderzoeken. Staatsbosbeheer stelt voor om gezamenlijk, in een apart traject de mogelijkheden van het ruimer opvullen te verkennen en daar meer tijd voor te nemen. Ook zal onderzoek gedaan worden naar de huidige ecologische kwaliteit en de ecologische effecten van de opvulling. Dit vervolgtraject wordt los gekoppeld van het huidige plan voor Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden.

Natuurontwikkeling uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken samen om een natuurgebied in te richten in de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden. Met geulen en bloemrijk grasland wordt een schoon en gezond gebied gecreëerd dat een bron van leven is voor mens, dieren en planten. Wandelaars, vissers en bewoners kunnen van deze rijke natuur genieten. Kijk voor meer informatie over dit project op www.wameldreumelheerewaarden.nl.

 

Reacties